Schotensteenweg 158, 2960 Brecht
Verkocht aan marktprijs

2.500 m²

50,41 m

Zuid-Oost

Uitzonderlijk rustig gelegen perceel van 2.500 m² met privé oprijlaan van ca. 60 m grenzend aan natuurgebied te Brecht.

Fantastisch perceel bouwgrond van 2.500 m² op een binnenperceel gekend als woonpark gebied en grenzend aan Natuurgebied.

Op dit perceel mag een eigendom gebouwd worden van 250 m² bebouwde oppervlakte (footprint)
met een verdieping en dak.

Uniek is helemaal dat achterliggend een groot Natuurgebied gelegen is, de tuin kan zo voorvloeien in een gigantisch bos!

Info uit het stedenbouwkundig attest:
Er wordt een gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande
eengezinswoning te Schotensteenweg 158f, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 58 W3
aan - mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
- De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos maken deel uit
van het stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke groendienst maken deel uit van het
stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden.
- De voorwaarden opgenomen in de watertoets maken deel uit van het stedenbouwkundig attest en
dienen strikt nageleefd te worden.
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen:
Waterwetboek
Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater.
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be.
Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het
drinkwatercircuit, zie www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen.
Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaardenrioleringsbeheer.
- De bepalingen van de gewestplanbestemming woonpark dienen strikt nageleefd te
worden
- De totale bebouwde oppervlakte mag maximaal 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele
afzonderlijke bijgebouwen.
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande
moet zo veel mogelijk bewaard blijven). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het
perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden
voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.
- Het bestaande gewestplan dat momenteel van kracht is, is in 1ste instantie het toetskader bij
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Er is echter een intergemeentelijk RUP (ruimtelijk
uitvoeringsplan) "woonparken" in opmaak. Een stedenbouwkundig attest is ondergeschikt aan een
RUP. Dit kan consequenties hebben voor de aanvrager en de behandeling van het dossier. Er kan
momenteel nog geen uitspraak gedaan worden welke bouwmogelijkheden in het geplande RUP
zullen opgenomen worden.
- De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient eveneens vergezeld te zijn van een
boscompensatieformulier.
- De algemene richtlijnen voor het bouwen van vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te
worden
- De inplanting van de woning dient zodanig te gebeuren dat zoveel mogelijk waardevolle bomen
behouden kunnen blijven. Hiervoor kan er best voorafgaandelijk contact opgenomen worden met de
gemeentelijke groendienst.
- Garages en carports dienen in de bouwzone opgericht te worden
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten
en toegangen tot de woning en garage.
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De
overige 50% van de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden.
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij
het gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af
te vloeien naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein.
- Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met
waterdoorlatende verhardingen en een maximale breedte van 2,5m.
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte.

Neem vandaag nog contact met ons op voor veder inzicht en advies.

Wettelijke informatie:
Schotensteenweg 158
2960 Brecht Routebeschrijving